วิศวกรรมโยธา ม.พะเยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Construction Cost Estimation using BIM Contest

แชร์ข่าวพะเยา

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมแข่งขัน “การประมาณราคาด้วยกระบวนการจำลองสารสนเทศอาคาร” Construction Cost Estimation using BIM Contest จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ

        จากการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 22 ทีม นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 มาครอง โดยมีสมาชิกทีม ดังนี้ นิสิตปริญญาโท นายฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง, นายศุภากร แต้ศิลปชัย, นายนันทพล มหาวัน และนิสิตปริญญาตรี นางสาวรดา ตันวิวัฒน์, นายวุฒิชัย อภิวงค์งาม, นางสาวธัญชนก นิธิกุลตานนท์, นายอภิศญา อินเทพ, นายภานุวัฒน์ สุขเน, นายชูพงศ์ อุ่นนันท์ โดยมี ดร.อภิชาต บัวกล้า และอาจารย์ธนกฤต เทพอุโมงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Building Information Modeling หรือ BIM นั้น เป็นแนวคิดและเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีส่วนช่วยในทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบและการก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่การริเริ่มโครงการไปจนถึงการบริหารอาคารหลังสร้างเสร็จปัจจุบัน BIM เริ่มเข้ามามีบทบาทแทนที่ CAD มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นทักษะวิชาชีพวิศวกรรมที่นิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธาควรจะมี ดังนั้นการที่นิสิตของเราได้รับรางวัลถือว่าเป็นการเบิกทางที่จะนำประสบการณ์ดีๆ มาพัฒนาให้กับนิสิตและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และนำไปประยุกต์ใช้กระบวนการ BIM ในการบริหารจัดการกระบวนการก่อสร้างอาคารต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา