รพ.พะเยา จัดอบรมปฐมนิเทศ หลักสูตร”การเป็นข้าราชการที่ดี” สำหรับบุคลากรสาธารณาสุข เขตสุขภาพที่ 1

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ปี 2563 ผ่านระบบ Video Conference พร้อมกันทั้งเขตสุขภาพ 1 โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ ในสังกัดเขตสุขภาพที่ 1 ได้เพิ่มพูนความรู้ มีความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี

ทั้งนี้ มีนายแพทย์ธวัช ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และคณะผู้บริหารของหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 7A ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา

การอบรม ณ โรงพยาบาลพะเยา จะมีการจัดอบรมทั้งหมด 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 (ฝึกภาคปฏิบัติ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2563)  การอบรมรุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 (ฝึกภาคปฏิบัติ วันที่ 21-25 ธันวาคม 2563)


แชร์ข่าวพะเยา