พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างอาชีพ สร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและหน้าที่ของคณะกรรมการ บูรณาการปฏิทินการดำเนินโครงการ มอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนการพิจารณาหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานที่เหมาะสมกับบริบทตลาดแรงงานของจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้นำการฝึกเตรียมเข้าทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งดำเนินการเป็นปกติต่อเนื่องทุกปีมาบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานหลัก 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับจังหวัด รวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่ เช่น หอการค้าจังหวัดพะเยา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา สมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนกลุ่มนักเรียนครอบครัวยากจนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม สามารถพัฒนาทักษะฝีมือของตนเป็น “แรงงานเศรษฐกิจคุณภาพ” พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ ตามนโยบาย “สร้าง-ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ” ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์)

ในเบื้องต้นคณะกรรมการได้เห็นชอบหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานที่ตรงตามความต้องการของพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงที่จะเปิดรับสมัคร จำนวน 8 หลักสูตร  ได้แก่ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ผู้ประกอบอาหารไทย ช่างแต่งผมบุรุษระดับต้น และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 8 สาขาดังกล่าวที่มีเงื่อนไขครบถ้วน จะได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำด้วย ทั้งนี้ เป้าหมายและงบประมาณตามโครงการฯ ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 120 คน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้กำหนดวันประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวของโรงเรียนที่มีนักเรียนคาดว่าจะจบชั้นม.3 ในเดือนเมษายน 2564 จำนวน 96 แห่ง ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 อ.เมืองพะเยา และ เขต 2 อ.เชียงคำ จ.พะเยา ร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ด้วย


แชร์ข่าวพะเยา