ขอเชิญ ร่วมบริจาคทำบุญโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ

แชร์ข่าวพะเยา

      ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จะดำเนินโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้ที่ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ (คุณวาณิชยา ตาชม ) ผู้ประสานงาน: ภายใน 3533: มือถือ 09 8946 2397


แชร์ข่าวพะเยา