อำเภอแม่ใจจัดแข่งขัน “เรือพายประมงพื้นบ้านหนองเล็งทราย”

แชร์ข่าวพะเยา

         อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จัดทำโครงการ “แข่งขันเรือพายประมงพื้นบ้านหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา” ในวันที่ 6 ธันวาคม. 2563. เวลา. 08.00 น. เป็นต้นไปโดยใช้หนองน้ำหนองเล็งทรายในการจัดแข่งขันในครั้งนี้

 โดยมีตัวแทนการแข่งขัน จำนวน. 14 แห่ง ได้แก่ท้องที่ จำนวน 6 ตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 แห่งและส่วนราชการจำนวน 1 ทีม(รวมทุกส่วนราชการ)

      ประเภทการแข่งขัน

1.ประเภทหัวเรือเดี่ยว. (รุ่นไม่เกิน 18 ปี / 18 ปี ขึ้นไป / ส่วนราชการ)

2.ประเภท 2 ฝีพาย (รุ่นไม่เกิน 18 ปี / 18 ปี ขึ้นไป / ส่วนราชการ)

3.ประเภท 4 ฝีพาย (รุ่นไม่เกิน 18 ปี / 18 ปี ขึ้นไป / ส่วนราชการ)

4.ประเภทการแข่งขันเรือพายหัวใบ้ท้ายบอด (รุ่นไม่จำกัดอายุ)

5.ประเภทการแข่งขันมวยทะเล (รุ่นไม่จำกัดอายุ)

6.ประเภทการแข่งขันกองเชียร์ (ทุกตำบล)


แชร์ข่าวพะเยา