โรงพยาบาลพะเยา ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ฟรี ให้กับผู้ประกันตนอายุ 50 ปี

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง มอบหมายให้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยา ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ฟรี แก่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ที่มีอายุ 50 ปี ขี้นไปฟรี เริ่มวันนี้เป็นวันแรก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ประกันตน ให้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตลอดจนลดอัตราเจ็บป่วยของผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา