ม.พะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าเรียนต่อปริญญาตรี

แชร์ข่าวพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดรับสมัคร 3 โครงการรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คือ        1.โควตานักเรียนเรียนดี  2.โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

 โดยโควตานักเรียนเรียนดี เน้นรับสมัครนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ ส่วนโควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปีการศึกษา 2564 เน้นรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา และโควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2564 นั้น เป็นการการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาได้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้ง 3 โครงการ สามารถสอบถามข้อมูล ติดต่องานรับเข้าศึกษาได้ที่ วันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 โทร. 09 3138 3818, 09 3138 3819 วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1270-3 หรือทาง Facebook Page การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทุกโครงการได้ที่ http://admission.up.ac.th/63/bachelor_Main.aspx  TCAS 64 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


แชร์ข่าวพะเยา