วิทยาลัยเกษตรทำการเกษตรพอเพียงบริโภคจำหน่าย

แชร์ข่าวพะเยา

      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดโครงการเกษตรปราณีต โครงการชีวะวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน ได้ทำการเกษตรทั้งการปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์  เลี้ยงปลา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการทำการเกษตร นอกจากนั้นยังได้นำผลผลิตใช้ในการ บริโภคและจำหน่าย เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตรในพื้นที่

      ผลผลิตพืชผักหลากหลายชนิดทั้งบวบน้ำเต้า ที่มีความสวยงาม รวมทั้งผักเชียงดา ผักชะอมผักกาด และพืชผักอีกหลายชนิด ตลอดจนถึงการเลี้ยงสัตว์ทั้งสุกรและไก่ การเลี้ยงปลาเป็นกิจกรรมของโครงการเกษตรปราณีต ตามแนวพระราชดำริ และโครงการชีวะวิถีเพื่อความยั่งยืนที่ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนนำผลผลิตที่ได้รับนำไปบริโภคและแปรรูป และจัดจำหน่าย ซึ่งผลผลิตหลากหลายมีความสวยงาม ปราศจากสารเคมี ที่ทางวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำการ ทำกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเรียนรู้ตลอดจนถึง สร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษา จากการจำหน่ายผลผลิต ดังกล่าว นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตร ให้กับผู้คนทั่วไป เข้ามาศึกษาและเรียนรู้

      โดยคุณครูศักดิ์สิทธิ์ สุริยะ ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา ระบุว่า กิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตร ตามโครงการเกษตรประณีตโครงการชีวะวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในกิจกรรมนั้นก็จะมีอยู่หลากหลายทั้งการปลูกพืชผักนานาชนิด การเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก เช่นสุกร ไก่ การเลี้ยงปลา รวมทั้ง การที่ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ผลิตปุ๋ยที่เป็นลักษณะอินทรีย์ใช้เองภายในแปลง ซึ่งผลผลิตดังกล่าวนั้น หลังจากที่ได้รับแล้วก็จะนำไปแปรรูปเพื่อบริโภค จากนั้นเหลือจากการบริโภคก็จะนำออกจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ดำเนินโครงการ ซึ่งปัจจุบัน โครงการดังกล่าวนั้นถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถ ทำให้นักเรียนนักศึกษาได้บริโภคอาหารปลอดภัย และมีรายได้ จากการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา