รับ ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020

แชร์ข่าวพะเยา

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิชัย อภิวงค์งาม สาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” (Quality Persons of The Year 2020) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เป็นผู้ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนางสาวกันติชา ราชคม นักวิชาการศึกษา(กิจการนิสิต) ให้เกียรติเป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” (Quality Persons of The Year 2020) และช่วยดูแลนิสิตเป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา