ม.พะเยา คุมเข้ม! ออกมาตรการป้องกัน COVID-19

แชร์ข่าวพะเยา

      เนื่องในสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และมีการยืนยันจาก      นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เป็นชาวจังหวัดพะเยา 1 ราย และนำเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพะเยา นั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา มีความห่วงใยนิสิตและนิสิตใหม่ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระยะที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ อาจารย์ นิสิต ให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด อย่างเคร่งครัด

 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดกรองให้นิสิตและบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 1. กลุ่มที่เข้าข่ายสอบสวนโรค (PUI Case) ซึ่งได้มารับการคัดกรองโรคแล้ว ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมหอพักให้กับนิสิตกลุ่มเสี่ยงเพื่อสังเกตอาการจนครบ 14 วัน (Local quarantine) ซึ่งปัจจุบันผลการตรวจ Swab กลุ่มที่มีอาการและกลุ่มที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงจำนวน 10 รายผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด

 2. กลุ่มที่ไม่เข้าข่ายสอบสวนโรค (Non-PUI Case) โดยให้นิสิตและบุคลากรมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศแต่ไม่มีอาการ รายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อพิจารณาการหยุดเรียนหรือปฏิบัติงาน พร้อมดำเนินการตามแนวทาง Home quarantine จนครบ 14 วัน นับจากวันที่มีประวัติเสี่ยง หากนิสิตและบุคลากรมีอาการไข้และ/หรืออาการในระบบทางเดินหายใจ ให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือติดต่อ 054-466-757

 3. กลุ่มบุคคลทั่วไป โดยให้พิจารณาความจำเป็นในการออกนอกบ้าน โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็ก สตรีมีครรภ์ ไม่จำเป็นไม่ควรออกนอกบ้าน หากจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่สาธารณะ จะต้องป้องกันตัวเองอย่างรัดกุมมากที่สุด

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจุดสแกน QR Code มพ.ชนะ เข้า – ออกพื้นที่ทุกครั้ง สวมหน้ากากอนามัย และมีการเข้มงวดการทำควาสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ ห้องเรียน ห้องLab และรถโดยสารประจำทางของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ประกาศแนวทางปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ อาจารย์ นิสิต ให้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

 1. แจ้งอาจารย์ผู้สอนในคณะทราบว่า มีนิสิตที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวนหนึ่ง  ที่จะต้อง Home quarantine ไม่สามารถเข้าเรียนได้

 2. ให้อาจารย์เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนลักษณะผสมผสาน ทั้งจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและเสริมด้วยการเรียน Online เพิ่มเติม สำหรับนิสิตที่ไม่สามารถเข้าเรียนปกติได้

 3. นิสิตที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศมหาวิทยาลัยให้ไปตรวจคัดกรอง (ถ้าจำเป็น) และให้ “งดเข้าชั้นเรียน” ทุกกรณี

 4. นิสิตกลุ่มอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ “การสวมหน้ากากอนามัย” ตลอดเวลาที่อยู่ในชั้นเรียน

 5. นิสิตตามข้อ 1 ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ ให้เรียน Online ทาง MS Teams  และสามารถรับชมการสอนย้อนหลังทางระบบ LMS

 ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังมีการเฝ้าระวัง การจัดกิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ จึงมีการปรับเปลี่ยนการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทูตวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 ที่จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นการรับชม Live ผ่าน Facebook Page เวียงมหาวิทยาลัยแทน และมีประกาศให้เลื่อนประเพณีเดินเข้า ม. ปีการศึกษา 2563 ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด โดยจะมีการแจ้งการจัดกิจกรรมให้ทราบต่อไป รวมทั้งได้พิจารณางดกิจกรรม โครงการ ที่มีการรวมตัวของบุคลากรและนิสิตเป็นจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19


แชร์ข่าวพะเยา