สาธารณสุข จังหวัดพะเยาประชุมกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและคณะทำงานตามผังโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด19 ) เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19

      การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการระบาด และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานการประชุม ภายหลังการประชุม ผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ได้มีข้อสั่งการให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเตรียมความพร้อมในการจัดบริการคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ( Acute Respiratory Infection : ARI Clinic ) โดยตรวจหาเชื้อโควิด19 ในกลุ่ม PUI, Pneumonia ทุกราย ตามเกณฑ์คัดกรองอย่างเคร่งครัดและดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐาน  ความพร้อมด้านทรัพยากร เวชภัณฑ์และห้องปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานใน Local Quarantine

       เตรียมทีมประเมินด้านสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ป่วย ผู้ถูกกักกันในสถานที่กักกันของรัฐและประชาชนทั่วไป สื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง อสม.เคาะประตูบ้านเพื่อกระตุ้นเตือนการป้องกันตนเองในชุมชน เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีในการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและอยู่ในสังคม ศูนย์ปฏิบัติการฯอำเภอทุกอำเภอติดตาม กำกับดูแล การดำเนินกิจการหรือกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายหรืออนุญาตให้เปิดกิจการ เช่น ร้านค้า สถานประกอบการคลายคล้ายสถานบริการ สถานที่จัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กำหนด และเปิด Call center รับรายงานตัวของกลุ่มเสี่ยง โทร.054 409126   054 409132 0956984350


แชร์ข่าวพะเยา