ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวัง

      นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายเจ้าที่ตำรวจสภ..แม่กา สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯในพื้นที่ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นคนไทยและแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฏหมาย

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับเจ้าที่ตำรวจสภ.แม่กา สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ผู้ใหญบ้าน/ผู้ช่วยฯในพื้นที่ เจ้าหน้าที่อสม. และสมาชิกอส.อ.เมืองพะเยาที่ 3  ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นคนไทยและแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฏหมาย โดยในพื้นที่อำเภอมีจุดตรวจจำนวน 2 จุด ประกอบด้วยจุดบูรณาการตำบลแม่นาเรือ(หน้าวิทยาลัยเกษตร) และจุดตรวจเฉพาะกิจหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่กา ซึ่งจัดกำลังเป็น 3 ผลัดๆละ 8 ชั่วโมง