สภ.แม่ใจร่วมกับกอ.รมน.จังหวัดพะเยาคุมเข้มตรวดคัดกรองเพื่อป้องกันโรคไวรัส โคโรนา2019 (โควิด – 19)

แชร์ข่าวพะเยา

    กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยาบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจแม่ใจตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (โควิด – 19 ตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยาพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาว ณ บ้านป่าแฝก ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา