ม.พะเยา ลงสำรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่ จ.น่าน

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงสำรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่ จ.น่าน ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และกองกลางงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ, หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นางสาวกนกวรรณ ประภาภรณ์ พร้อมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจดังกล่าวฯ

ทั้งนี้ทางคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายในการทำกิจกรรม CSV (Creating Shared Value) หรือการนำเอาความเชี่ยวชาญมาสร้างคุณค่ารวมกับสังคม โดยเฉพาะโรงเรียน ตชด.ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพื้นที่รับผิดชอบคือ โรงเรียนบ้านห้วยลู่ อ.เมือง จ.น่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนชาวเขาที่พึ่งสร้างเสร็จได้ไม่นาน

     โดยทางคณะเกษตรศาสตร์ฯ จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ชุมชนและนักเรียน หรือกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน พร้อมสำรวจความต้องการสิ่งของอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และอุปกรณ์การเรียนของเด็กนักเรียนที่ยังขาดแคลน  และได้กำหนดวันที่จะลงพื้นที่อีกครั้งต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา