ม.พะเยา ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก

แชร์ข่าวพะเยา

     การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก คืออะไร มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia: UI) ริเริ่มการจัดอันดับมหาวิทยลัยโลกขึ้นในปี ค.ศ. 2010 ภายหลังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) เพื่อวัดความพยายามเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยมีความตั้งใจจะดําเนินการ สํารวจแบบออนไลน์ เพื่อแสดงให้เห็นโครงการและนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกทําการจัดอันดับอย่างกว้างๆ บนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความประหยัดและความ เที่ยงธรรม ตัวชี้วัดและหมวด ต่าง ๆ ในการจัดอันดับจะมีความเกี่ยวเนื่องกันกับแนวคิด ตัวชี้วัด ออกแบบน้ําหนักคะแนนให้ปราศจากอคติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การรวบรวมและส่งข้อมูลนั้น เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา และใช้เวลาในการทํางานของเจ้าหน้าที่อย่างสมเหตุสมผลในการจัดอันดับกรีน เมตริก เมื่อปี ค.ศ.2010 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 95 แห่ง จาก 35 ประเทศ แบ่งเป็นจากทวีปอเมริกา18 แห่ง ทวีปยุโรป 35 แห่ง ทวีปเอเชีย 40 แห่ง และภูมิภาคโอเชียเนีย 2 แห่ง ในปี ค.ศ. 2020 มีมหาวิทยาลัยเข้า ร่วมการจัดอันดับ 922 แห่ง ทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูไอ กรีนเมตริก กลายเป็นที่รู้จักใน ฐานะการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืนระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวอีกด้วย

ส่วนผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2020 ของ มหาวิทยาลัยพะเยาได้คะแนน 6,325 คะแนน จาก10,000 คะแนน ได้อันดับที่ 260 จาก 922 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และอันดับที่ 17 จาก 36 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเป็นการวัดจัดอันดับโดยสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก

ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ลำดับที่ดีขึ้นจากปี 2019 (อันดับที่ 407 ของโลก) และเราจะพัฒนาต่อไปเพื่อเพิ่มคะแนนและลำดับที่ดีขึ้นในปีต่อๆไป เพื่อมหาวิทยาลัยพะเยาของเรา


แชร์ข่าวพะเยา