มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

     เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ภายใต้โครงการ “โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดหลัก (Super KPI) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม” โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิชัย ปัญญาใส ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติสูงสุด โดยมีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติมากถึง 8 หัวเรื่อง และดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ที่มีผลรวมค่า Impact Factor ของงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติสูงสุด จากผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติในควอไทล์ที่ 1-2 จำนวน 4 หัวเรื่อง

โดยการมอบรางวัลในโครงการดังกล่าวเป็นการแสดงความยินดีในความทุ่มเททำวิจัยด้วยวิริยะอุตสาหะ สามารถนำมาเป็นแบบอย่างด้านการวิจัย และยกระดับการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์สู่ความเป็นสากล


แชร์ข่าวพะเยา