เปิดร้านค้าชุมชนรับสินค้าเกษตรปลอดภัย

แชร์ข่าวพะเยา

      ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งต้นศรี หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรแบบอินทรีย์ โดยการเปิดร้านค้าชุมชนของหมู่บ้าน เพื่อรองรับผลผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์ ที่ในหมู่บ้านได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักสวนครัวในลักษณะเกษตรปลอดภัย และเป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตเกษตรของชาวบ้าน

     ชาวบ้านในชุมชนบ้านทุ่งต้นศรี หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันทำการเปิดร้านค้าชุมชน ตลอดจนนำสินค้าเกษตรปลอดภัย ออกมาจำหน่ายในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านขึ้น หลังได้ทำการเปิดร้านค้าชุมชนขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย หลังภายในหมู่บ้านได้ร่วมกันในการที่จะผลิตพืชผักสวนครัว ตลอดจนถึงสินค้าทางด้านการเกษตรอื่นๆที่ทำในลักษณะเกษตรอินทรีย์ และที่ผ่านมาสถานที่จำหน่ายนั้นค่อนข้างจำกัด เนื่องจากหากนำไปขายตามท้องตลาดทั่วไป ก็จะได้รับราคาที่ต่ำ ดังนั้นทางชาวบ้านจึงได้มีการร่วมกันคิดพร้อมกับผู้นำชุมชน จึงได้มีแนวคิดที่จะทำร้านค้าชุมชนขึ้น เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่เป็นแบบอินทรีย์และมีความปลอดภัยกับผู้บริโภค โดย ชาวบ้านในชุมชนต่างนำสินค้าทางด้านการเกษตรที่ผลิตแบบอินทรีย์ออกมาจำหน่าย โดยการคัดกรองของชุมชนในการที่จะนำสินค้าเกษตรต่างๆออกมาจำหน่าย บริเวณร้านค้า เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจหากเดินทางมาซื้อสินค้าทางด้านเกษตรอินทรีย์ดังกล่าวของหมู่บ้าน

      สำหรับหมู่บ้านดังกล่าวนั้นถือเป็นหมู่บ้านที่มีการริเริ่มในการที่จะผลิตพืชผักปลอดภัย แทบทุกครัวเรือน เพื่อใช้บริโภคในครอบครัวและเหลือจากการบริโภคแล้วก็จะนำออกจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีการเดินทางมารับซื้อภายในบริเวณบ้าน ดังนั้นทางหมู่บ้านจึงได้มีแนวคิดที่จะเปิดเป็นร้านค้าชุมชนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้มีความสะดวกในการหาซื้อสินค้าเกษตรดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา