จ.พะเยา คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวัง เชื้อโควิด19

แชร์ข่าวพะเยา

  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยามีมติในคราวประชุม เห็นชอบให้คุมเข้มมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่  ให้สอดคล้องกับการยกระดับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง  นัด Big Cleaning Day 7 ม.ค.นี้พร้อมกันทั้งจังหวัด 

      วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ จาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2563 พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีผู้ป่วย 53 จังหวัดกระจายไปยังทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออก และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิค19 (ศบค.) ได้แบ่งพื้นที่ประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เป็น 3 ระดับ คือพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด ที่เหลือเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง  โดยมีมาตรการสำคัญตามการแบ่งพื้นที่ จังหวัดพะเยาจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพิจารณามาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ให้เข้มข้นขึ้น ให้สอดคล้องกับการยกระดับจังหวัดพะเยาเป็นกลุ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูง ทบทวนแนวปฏิบัติของผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19ในปัจจุบัน

       ในที่ประชุมได้มีมติ ให้สถานประกอบการ/สถานบันเทิงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ สามารถเปิดให้บริการได้  แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและลดจำนวนผู้ใช้บริการลง  ให้สถานประกอบการ  ร้านอาหาร โรงแรม สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานีขนส่ง โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ สถานที่ราชการ สถานที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทั้งจังหวัดในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564  เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด19 หลังเทศกาลปีใหม่ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อ.) เข้มงวดในการอนุญาตและกำกับติดตาม กรณีการจัดงานที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ( ไม่เกิน 100 คน ) โดยให้ขออนุญาตจากศปก.อำเภอ ก่อนจัดงานอย่างน้อย 7 วัน (ยกเว้นงานศพ) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สแกน QR code ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจัดทำไว้และรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และกักตัวที่บ้านตนเอง เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันมาถึง งดไปร่วมกิจกรรม ร่วมงานและงดใช้บริการสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด19  โดยจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตามและสังเกตอาการทุกวัน ที่สำคัญได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังเชิงรุก เพื่อตรวจจับประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง กรณีเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆให้สแกน QR code ดังกล่าวข้างต้นและให้เฝ้าระวัง สังเกตอาการตนเองทุกวัน หากมีไข้หรือรู้สึกไม่สบายให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ที่สำคัญประชาชนทุกท่านที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยาในช่วงนี้ ให้ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดีร่วมกัน โดยสวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการไปในที่มีคนจำนวนมาก ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลและสแกน QR code ไทยชนะทุกครั้ง


แชร์ข่าวพะเยา