PEA พะเยา ตรวจสอบพื้นที่ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้เกษตรกร

แชร์ข่าวพะเยา

 PEA พะเยา ตรวจสอบพื้นที่ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับเกษตรกร ณ. บ้านทุ่งป่าข่า ม.6 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันจันทร์ ที่ 4  มกราคม  2564 นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ แม่ใจ ร่วมกับเกษตรกร ตรวจสอบพื้นที่เพื่อวางแผน ปักเสา พาดสาย พร้อมติดตั้งหม้อแปลง โครงการเขยายเขตระบบไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) โดย PEA จัดสรรสนับสนุน งบประมาณ จำนวน 1,560,663.48 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์) มีเกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้า 46 ราย พื้นที่กว่า 230 ไร่ ณ บ้านทุ่งป่าข่า ม.6 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา