รพ.พะเยา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์กรณีโรคไวรัส COVID-19

แชร์ข่าวพะเยา

      โรงพยาบาลพะเยา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข : EOC กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ประธานการประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ด้านการดูแลรักษา และเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และทีมช่วยเหลือการแพทย์ฉุกเฉิน รักษา ให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงรับสถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีผู้ป่วยเพิ่มปริมาณจำนวนมาก

พร้อมทำแผนรองรับการจัดบริการในภาวะฉุกเฉิน และเพื่อสรุปสถานการณ์ ทบทวนประเด็นข้อสั่งการของสสจ.พะเยา และติดตามการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้  ตลอดจนนำเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ


แชร์ข่าวพะเยา