องคมนตรีติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แชร์ข่าวพะเยา

           องคมนตรีติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมมอบถุงพระราชทานเจ้าหน้าที่และราษฎรในโครงการตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

     วันที่ 6 มกราคม 2564 นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางมาที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 ตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยนายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ  และร่วมมอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงจำนวน 90 ชุด

      จากนั้นในช่วงบ่ายนายพลากร  สุวรรณ  รัฐองคมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ  บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง   อำเภอปง   โดยนายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้มอบหมายให้นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับ และร่วมมอบถุงพระราชทาน ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 4 โครงการ  ประกอบด้วยโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลัง  อำเภอปง  จังหวัดพะเยาจำนวน 120  ชุด  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านหนองห้า  อำเภอเชียงคำ  จำนวน 90 ชุด   และเสื้อกันหนาวเด็กจำนวน 81 คน   โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง  อำเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงรายจำนวน 147 ชุด  และเสื้อกันหนาวเด็กจำนวน 411 คน  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาว  ดอยผาหม่น  ดอยผาจิ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  จำนวน 47 ถุง และเสื้อกันหนาวเด็กอีก 8 คน จากนั้นองคมนตรีพร้อมด้วยคณะได้รับฟังบรรยายสรุปพร้อมทั้งเยี่ยมชมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของราษฎรในพื้นที่โครงการด้วย


แชร์ข่าวพะเยา