ทำความสะอาดวัดศรีโคมคำ

 ทำความสะอาดวัดศรีโคมคำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

พระสุนทรกิตติคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ พระภิกษุสามเณรทำความสะอาดบริเวณหน้า วัดศรีโคมคำ และสถานที่ที่ มีประชาชน เดินทางเข้ามาใช้เป็นจำนวนมาก  เพื่อสร้างความมั่นใจ