สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ตามที่จังหวัดพะเยา จัดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day   #พะเยาปลอดภัย โดยการทำความสะอาด สถานที่ต่าง ๆ อาทิ สถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานที่ราชการ เป็นต้น พร้อมกันทั้งจังหวัดพะเยา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในจังหวัดพะเยา รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา และผู้ที่เดินทางมายังจังหวัดพะเยา ด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา นำโดย นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา พร้อม คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day #พะเยาปลอดภัย  โดยร่วมกันทำความสะอาด บริเวณภายนอก ภายในสำนักงาน ฯ  ห้องปฏิบัติการของแต่ละกลุ่ม/ ฝ่าย และศูนย์ทดสอบวัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา  เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ  มีความมั่นใจ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น   โดย มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดที่ทำกิจกรรมด้วย


แชร์ข่าวพะเยา