คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาประชุมร่วมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

แชร์ข่าวพะเยา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาประชุมร่วมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 จังหวัดพะเยา พิจารณายกระดับมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่อย่างเข้มงวด  ขอให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด

นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมร่วมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 จังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน พิจารณาเห็นชอบบางมติที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคม เศรษฐกิจ ในการยกระดับมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่อย่างเข้มงวด ณ ห้องภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา