ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมี นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณายกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดและนำมติที่ประชุมบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคม เศรษฐกิจ มาพิจารณาร่วมกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19จังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในวันนี้  จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคเพิ่มขึ้น  ต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบอย่างเข้มงวด  ให้ทำการลงทะเบียนโดยการสแกน QR code ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจัดทำไว้ (Phayao scan) และรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ หลังจากนั้นให้กักกันตัวที่บ้าน (Home quarantine) 14 วันนับแต่วันที่มาถึงอย่างเคร่งครัด หรือจนกว่าจะออกจากพื้นที่จังหวัดพะเยา ห้ามไปร่วมกิจกรรม ร่วมงาน และใช้บริการสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 และระหว่างกักกันตัวจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าไปพบเพื่อติดตามและสังเกตอาการทุกวัน ทั้งนี้ หากผู้เดินทางจากจังหวัดพื้นที่สูงสุดและเข้มงวดเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา ไม่สามารถกักกันตัวที่บ้าน (Home quarantine) ได้ ให้ผู้นั้นเข้ารับการกักกันตัว ในสถานที่กักกันตามที่ราชการกำหนด (Local Quarantine) สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ

นอกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้สแกน QR code Phayao scan และรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่  หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีการรวมคนจำนวนมากและให้สังเกตอาการตนเอง ที่สำคัญประชาชนทุกท่านที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดีร่วมกัน โดยสวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการไปในที่มีคนจำนวนมาก ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลและสแกน QR code ไทยชนะทุกครั้งควบคู่การใช้แอปหมอชนะ  ความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดพะเยา ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  และการจัดตั้งสถานที่กักกันตามที่ราชการกำหนด (Local Quarantine)ในแต่ละอำเภอ  ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเป็นผู้พิจารณาการจัดงานเลี้ยง เฉลิมฉลอง งานรื่นเริง ฯลฯ ในพื้นที่ หากเลื่อนไม่ได้ให้ลดจำนวนผู้ร่วมงานและแนะนำให้ทุกท่านใช้แอปหมอชนะ  ให้ทุกด่านคัดกรอง/ด่านสกัด เข้มงวดการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติที่ศูนย์บริหารโควิดกำหนด ให้เข้มงวดการบังคับใช้กฏหมายในสถานที่ที่มีการเปิดให้บริการโต๊ะสนุกเกอร์ และสถานบริการ ผับ บาร์ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ร้านจำหน่ายอาหาร รวมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการ งดให้บริการแก่ผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและให้ผู้ใช้บริการใช้แอปหมอชนะ ที่สำคัญขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น


แชร์ข่าวพะเยา