ฝึกทักษะอาชีพครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา

แชร์ข่าวพะเยา

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพะเยาจัดโครงการอาชีพให้ผู้ดูแลคนพิการจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย งบประมาณปี2562จำนวน 2โครงการคือการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าและปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ณ บ้านเลขที่ 40 หมู่ 2 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแชร์ข่าวพะเยา