ม.พะเยา ประชุม เตรียมความพร้อมพัฒนาสตาร์ทอัพพื้นที่จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     สถาบันนวัตกรรมฯ ประชุมร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม จ.พะเยา เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพในพื้นที่จังหวัดพะเยา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมฯ ประชุมร่วมกับ นางสาวแสงดาว ปจัญละ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นางสาวดวงเดือน เรียบร้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวตรีสรา ควรสมาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางกมลพร วงศ์จุมปู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาธุรกิจ Startup ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ หนึ่งจังหวัด หนึ่งสตาร์ทอัพ (One Province One Startup)

      และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคการศึกษาในการนำเอาผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ ให้สามารถขยายกิจการได้โดยง่าย และเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด โดยก่อนเดินทางกลับได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่สร้างสรรค์การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (UPSPACE) และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หนึ่งในบริการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับให้บริการผู้ประกอบการ ภาคเอกชนในพื้นที่


แชร์ข่าวพะเยา