อธิการบดี ม.พะเยารับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม

แชร์ข่าวพะเยา

อธิการบดี รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “โครงการรณรงค์ส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทย” จากกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อเร็วๆนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์   ผู้ช่วยอธิการบดี รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน ที่ได้รณรงค์ส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทยด้วยการแต่งกาย    ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ    ผ้าถิ่น ประจำปี 2563 จาก นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทย สนับสนุนมาตรการการใช้และสวมใส่ผ้าไทย อันเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของไทยที่สืบสานจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน อีกทั้ง จังหวัดพะเยาได้เชิญชวนให้สวมใส่และแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น ในทุกวันอังคารและวันศุกร์หรือตามโอกาสต่างๆ

               มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีได้ให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว    โดยเชิญชวนให้คณะผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนิสิต ร่วมสวมใส่และแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่น ใช้ชื่อแคมเปญว่า “ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี” เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ และ ให้เศรษฐกิจในจังหวัดพะเยามีรากฐานที่มั่นคง ชุมชนสามารถสามารถพึ่งพาตนเองได้ อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา การเสริมสร้างและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน              เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล  (Thainess)


แชร์ข่าวพะเยา