ม.พะเยา ตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

แชร์ข่าวพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยรักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ได้เข้าร่วมการนำเสนอข้อมูลโดยรวมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต่อคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งในครั้งนี้   ทำการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการทันตกรรม ๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยรักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ ได้นำเสนอข้อมูลโดยรวมของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน การดำเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริการทางทันตกรรมแก่ภาคประชาชน ตลอดจนความพร้อมของอาคารสถานที่ รวมถึงครุภัณฑ์ และวัสดุต่างๆ ต่อด้วยการนำเสนอตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ทันตแพทยสภา โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ

จากนั้นคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ได้ทำการสัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ สัมภาษณ์ตัวแทนนิสิต สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากร ตามลำดับ ภายหลังการนำเสนอและการสัมภาษณ์เสร็จ ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะทันตแพทยศาสตร์ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา