โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน

แชร์ข่าวพะเยา

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการทางการแพทย์นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ Isolation Gown จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น Coverall Gown จำนวน ๒๐๐ ชิ้น  และ Reusable Isolation Gown จำนวน ๒๐๐ ชิ้น รวมทั้งสิ้น ๑,๙๐๐ ชิ้น

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานขึ้น ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และรักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ให้เกียรติกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้ทำพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมกล่าวคำสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพ พร้อมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร ณ อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา