เกษตรอำเภอแม่ใจ ประชุมโครงการแปลงใหญ่ยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรอำเภอแม่ใจประชุมโครงการแปลงใหญ่ยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ประชุมกรรมการโครงการแปลงใหญ่ยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อดำเนินงานโครงการฯตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินการ โดยให้ทบทวนรายละเอียดการดำเนินการได้ภายใต้วงเงินงบประมาณที่เสนอเดิม(ไม่เกิน 3,000,000 บาท) เพื่อให้คณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดพิจารณาอนุมัติภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา