อบจ.พะเยา จับมือพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาและสมาพันธ์ SME ภาคเหนือผันดินดำท่าจำปีสู่ “พะเยาเซรามิกซิตี้”

แชร์ข่าวพะเยา

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคจากดินดำท่าจำปี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ชาวพะเยา” โดยการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขา “เทคนิคการทำเซรามิกชั้นสูง” ให้กับผู้มีพื้นฐานการทำผลิตภัณฑ์เซรามิก สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเฮือนปฏิมาเซรามิก และประชาชนผู้สนใจในเขตพื้นที่ตำบลท่าจำปี จำนวน 30 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาจังหวัดพะเยา บ้านสันหมื่นแก้ว ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการดังกล่าว 3 หน่วยงาน ระหว่างนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และนายบุญชู กมุทมาโนชญ์ เลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการนี้เกิดจากการพิจารณาร่วมกันทุกภาคส่วนว่า ดินดำบอลเคลย์จังหวัดพะเยา ซึ่งมีแหล่งที่พบหลักในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา เป็นดินดำที่มีคุณภาพดีเหมาะสำหรับการปั้นในงานเซรามิกแฮนด์เมด และเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดใหญ่ รวมถึงการนำไปผสมกับดินขาวเพื่อขึ้นรูปงานเซรามิก แต่ส่วนใหญ่ได้ส่งดินดำบอลเคลย์ออกจำหน่ายให้กับโรงงานเซรามิกในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงเป็นหลัก ดังนั้น เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับจังหวัดพะเยาได้มีการค้นพบแหล่งเตาเผาโบราณบ้านเวียงบัวที่เก่าแก่ที่สุดในล้านนา มีลวดลายภูมิจักรวาล ที่เป็นอัตลักษณ์ของเครื่องจานชาม จึงได้ประชุมหารือและบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน 3 หน่วยงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายทางความคิด เผยแพร่ความรู้ และทักษะฝีมือในการสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิกอัตลักษณ์พะเยา และอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นจากดินดำท่าจำปี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ 4 อำเภอที่อยู่รอบๆ แหล่งดินดำท่าจำปี ได้แก่ อำเภอเมือง แม่ใจ ภูกามยาว และดอกคำใต้ โดยมุ่งสู่เป้าหมาย คือ พะเยาเมืองเซรามิก (Phayao Ceramics City) 

ด้าน นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมรุ่นแรก เป็นรุ่นนำร่อง ประชาชนผู้สนใจที่มาร่วมพิธีเปิดในวันนี้ สามารถกรอกใบสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกตามโครงการฯ เพื่อจะเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นที่ 2 และรุ่นต่อ ๆ ไป ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน 2564 ได้ ทั้งนี้ ได้กำหนดอบรมต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละ 2 รุ่น รวม 9 รุ่น ซึ่งได้บูรณาการงบประมาณร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ในการนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจะเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมให้ตามเป้าหมายโครงการ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคเหนือ จะเป็นผู้ให้แนวคิดการตลาดนำการผลิต แนะนำช่องทางการดำเนินธุรกิจ และการจำหน่ายสินค้าทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ขณะที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะเป็นผู้สนับสนุน/สร้างแพลตฟอร์มสำหรับการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เซรามิกในตลาดออนไลน์ การจัดหาสถานที่วางจำหน่ายหรือแสดงผลิตภัณฑ์เซรามิกในตลาดหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รวมถึงสนับสนุนและผลักดันสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพของผู้รับการฝึกเข้าสู่ตลาดสากล และสนับสนุนให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)


แชร์ข่าวพะเยา