ม.พะเยา ประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงาน (ITA) ระดับหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔

แชร์ข่าวพะเยา

       วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยพะเยา กองแผนงาน จัดการประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ ๑ เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานระบบ UP ITA ณ ห้องประชุม UB๐๐๒ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

       รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม รวมถึงแนะนำขั้นตอนการใช้งานระบบ UP ITA ของมหาวิทยาลัยพะเยา การประเมินจะมีขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

      จากนั้น ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี บรรยายให้ความรู้เรื่อง กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการใช้ระบบ UP ITA รวมถึงแจ้งกรอบปฏิทินการดำเนินงานระบบ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทำการทดลองฝึกอบรมการใช้งานระบบ UP TA และบทบาทของผู้บริหาร และ ADMIN ในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามเครื่องมือการประเมิน IIT และ EIT ใน Notebook computer หรือ Tablet ที่เตรียมมา

      ในช่วงท้าย ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี บรรยายและปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ตามเกณฑ์การประเมิน OIT และการทบทวนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอบข้อซักถาม


แชร์ข่าวพะเยา