สหกรณ์ จ.พะเยา ประชุมโครงสร้างการผลิตและการแปรรูปสถาบันเกษตรกร

แชร์ข่าวพะเยา

     สหกรณ์ จังหวัดพะเยา  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร

      วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา  นางอุษา เครือสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ร่วมกับ ประธานกรรมการ สหกรณ์ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว และเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์มีผู้เข้าร่วมประชุมประชุม จำนวน 30 คน  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น 6 แห่ง ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรรวม 82,074,900 บาท


แชร์ข่าวพะเยา