PEA พะเยาประชุมหารือการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยาประชุมหารือการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่บ้านผาแดงและบ้านป่าเมี่ยง ณ ห้องประชุมพญาคำแดง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ 

 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา  มอบหมายให้นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ แม่ใจนายเฉลิมชาติ  วงค์บุรินทร์พาน หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ร่วมกับนายพีรัช จันธิมา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ใจ ได้เป็นประธานในการประชุมหารือการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่บ้านผาแดงและบ้านป่าเมี่ยง โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.ศรีถ้อย (บ้านผาแดง) และผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.เจริญราษฎร์ (บ้านป่าเมี่ยง) ณ ห้องประชุมพญาคำแดง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ  แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนพร้อมที่จะดำเนินการในการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฏรในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา