ม.พะเยา เปิดศูนย์ศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

แชร์ข่าวพะเยา

ม.พะเยา เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

             วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  มอบหมายให้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน อาจารย์ประฐมพงษ์ ทอดรอด และ คณบดีคณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในการนี้ได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำโดย เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คุณบุญเกื้อ สมนึก กล่าวรายงานและความเป็นมาของโครงการ และ กล่าวเปิดงานโดย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คุณประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ณ อาคารเรียนรวม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

            รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธรกล่าวว่า “ พิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในวันนี้ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนและสังคม เนื่องจากเป็นการก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การให้ความช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้วิชาการให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้มีความสมบูรณ์และมีพลวัตที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นจริงของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ”

            กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คุณประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการบริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งการให้คำปรึกษา ศึกษา วิจัย การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และอื่น ๆ ในเรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จัดทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนำความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปพัฒนา นำไปเผยแพร่ตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญตามวัตถุประสงค์ต่อไป ”

            กิจกรรมในวันนี้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมในด้านการบริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและ รณรงค์เกี่ยวกับนโยบายด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการ เรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตลอดจน เป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับการวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขอีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา