สหกรณ์ จ.พะเยา เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

   สหกรณ์ จ.พะเยา เข้าตรวจเยี่ยม และประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง  ปีงบประมาณ 2564  ณ.อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางภิญยา   ศรีวิชัย  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอดอกคำใต้,อำเภอภูกามยาว) เข้าตรวจเยี่ยม และประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง  ปีงบประมาณ 2564 (เกษตรกรรายเดิม ปี 2560-2562) ได้ตรวจเยี่ยมแปลง นายประเสริฐ  วงค์ไชย  ณ บ้านเลขที่ 103 หมู่ 4 ตำบลดงเจน  อำเภอภูกามยาว  และแปลง นายทวน วงศ์ไชย ณ บ้านเลขที่  84 หมู่ 4 ตำบลดงเจน  อำเภอภูกามยาว

ทั้ง 2 แปลงได้ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการพืชผัก สวนครัว เช่นปลูก พริก มะเขือ กระกล่ำ ปลูกข้าวนาปรัง และได้รวมกลุมเป็นแปลงใหญ่ข้าว โดยได้รับงบสนับสนุนเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าว เพื่อผลิตพันธ์ข้าวส่งให้ศูนย์ข้าวพะเยา   และได้รับงบประมาณจุดเจาะน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


แชร์ข่าวพะเยา