สหกรณ์ จ.พะเยา ติดตามเกษตรกรในโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ติดตามเกษตรกรในโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี ตินะลา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมด้วยนางสาวสุพาพร ใจทน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าแนะนำ ติดตามเกษตรกรในโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลการเข้าติดตามทำให้ทราบปัญหาในด้านแหล่งน้ำ ที่ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง รวมทั้งผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งเกษตรกรบางส่วนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวางแผนการผลิตสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงในด้านผลผลิตที่จะเสียหายรวมทั้งด้านราคาพืชผลต่างๆ


แชร์ข่าวพะเยา