สหกรณ์ จ.พะเยา ออกตรวจเยี่ยมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ออกตรวจเยี่ยม และจัดเก็บฐานข้อมูลบุคคล  โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร  ปี 2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 14:00 น. นายเอนก  ชื่นใจ  สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวอรทัย แสงศรีจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ขำนาญการ และ นายธนัณกรณ์ สุกันโท ตำแหน่ง เต้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเชียงคำ-ภูซาง)  ออกตรวจเยี่ยม และจัดเก็บฐานข้อมูลบุคคล  โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร  ปี 2564 นางสาวกนกวรรณ แจ้งสว่าง บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  โดยทำการเกษตรผสมผสาน ทำนาข้าว เลี้ยงไก่ไข่ออแกนิค เลี้ยงปลานิลบ่อดิน ปลูกลำไย ฯลฯ


แชร์ข่าวพะเยา