สหกรณ์ จ.พะเยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน อ.เชียงคำ พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และจัดเก็บข้อมูลบุคคล โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกร ปี 2564 ในพื้นที่อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางธีรนาฎ ใจตาวงค์ นักวิชาการสหกรณ์ และ น.ส.พรพรรษา เมี้ยงหอม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (เชียงคำ/ภูซาง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และจัดเก็บข้อมูลบุคคล โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกร ปี 2564 โดยเข้าตรวจเยี่ยมในพื้นที่ ของ น.ส.ลาดาวดี อะทะวงศา บ้านเลขที่ 254 ม. 1 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมีความตั้งใจทำเกษตรแบบผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ ,ปลูกพืช โดยมีพื้นที่ทำการเกษตร 9 ไร่ แบ่งเลี้ยงสัตว์ จำนวน 6 ไร่ ปลูกพืช จำนวน 3 ไร่ ปัจจุบันเลี้ยงแพะพันธุ์ลูกผสม/พันธุ์บอร์ และเลี้ยงวัวควบคู่ไปด้วย


แชร์ข่าวพะเยา