สหกรณ์ จ.พะเยาร่วมประชุมโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

   สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมประชุม ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา  เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 16  โดย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม โอกาสนี้สหกรณ์จังหวัดพะเยาได้รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่รับผิดชอบต่อที่ประชุมและตอบข้อซักถาม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา