PEA พะเยา ร่วมประชุมพร้อมรับมอบนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ร่วมประชุมพร้อมรับมอบนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

      วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564  นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา  นายนิมิตร  ปิวศิลป์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ แม่ใจร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 17 จังหวัดภาคเหนือ ปลัดกระทรวง อธิบดี ในการตรวจราชการและประชุมมอบนโยบาย ของรัฐมนตรีว้าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) ด้านความมั่นคง ด้านยาเสพติด  ด้านแรงงาน ด้านการข่าว ด้านงบประมาณ ภัยแล้ง ไฟป่า ด้านการถือครองที่ดินและ สถานะการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะบทบาทในฐานะพ่อเมืองในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความยากจนของประชาชน ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดย PEA สนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 Kva


แชร์ข่าวพะเยา