ม.พะเยา สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม เพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส

แชร์ข่าวพะเยา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กได้โอกาสและสิ่งแวดล้อม ณ มูลนิธิพัฒนาลุ่มน้ำแม่คำ หรือ ศูนย์เยาวชนเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยการนำองค์ความรู้เข้าไปฝึกสอน การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ในการช่วยย่อยสลายขยะ จำพวกเศษอาหาร พืชผักผลไม้ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายโปรตีนสูงที่สามารถในไปใช้เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ สามารถนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับศูนย์ทำให้ศูนย์มีความมั่น เข้มแข็ง ร่วมไปถึงเหล่าเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ได้มีทักษะในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่เป็นภาระของสังคมและสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองของเด็ก สร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้

          งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยาได้ลงพื้นที่และเป็นตัวแทนศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา (UPSR)ในการส่งมอบขอบสิ่งของบริจาค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของอุปโภคบริโภค และผ้าห่มจิตอาสา มหาวิยาลัยพะเยา โดยได้รับการต้อนรับจาก นายธีระวัฒน์ พิทักษ์ไพรศรี ผู้ดูแลมูลนิธิพัฒนาลุ่มน้ำแม่คำ หรือ ศูนย์เยาวชนเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ เป็นประธานในการมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

           โดยการขับเคลื่อนนวัตกรรมนี้ได้เข้าไปจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการเปลี่ยนขยะให้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพสูง ผ่านการใช้หนอนแมลงวันลาย ได้การย่อยสลาย และนำมูลสัตว์มาดัดแปลงเป็นอาหารเพาะเลี้ยงสาหร่ายโปรตีนสูง ผ่านการย่อยสลายขยะอินทรีย์โดยใช้หนอนแมลงวันเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกได้อย่างดีมาก รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงสาหร่ายก็ช่วยนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ในกระบวนการเติบโตอีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา