ม.พะเยา ออกพื้นที่ติดตั้งบ่อแก๊ชชีวภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านครัวเรือน

แชร์ข่าวพะเยา

               คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกพื้นที่ติดตั้งบ่อแก๊ชชีวภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านครัวเรือน ณ ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ได้รับสนับสนุนทุนบริการวิชาการ จาก วช. โดยมี ดร.สุรย์พร แสงวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย, รศ.ดร.โชค โสรัจกุล ที่ปรึกษาโครงการ ให้กับเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โดย “แก๊ชชีวภาพ” คือก๊าซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ เช่น จากคน สัตว์ พืชและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่ตายลงแล้วถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์กลุ่มหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ได้ โดยไม่ต้องอาศัยออกซิเจน (Anaerobic Prices)

     ซึ่งในขณะที่ทำการย่อยสลายอยู่นั้น จะเกิดก๊าซขึ้นกลุ่มหนึ่งที่เรียกโดยรวมว่า “แก๊ชชีวภาพ” ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นหลัก ซึ่งมี คุณสมบัติติดไฟได้ ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส จึงสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายวิธี ขึ้นกับว่าเราได้ก๊าซจากกระบวนการผลิตมากน้อยเพียงใด เช่น นำใช้ในการให้พลังงานความร้อน ใช้เป็นก๊าซหุงต้มและให้แสงสว่างในครัวเรือน ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และยังได้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นผลพลอยได้


แชร์ข่าวพะเยา