สหกรณ์จังหวัดพะเยา ฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

แชร์ข่าวพะเยา

           สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขัน การเกษตรระดับภูมิภาค

           วันที่ 2 มีนาคม  2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขัน การเกษตรระดับภูมิภาคซึ่ง โดยมี นายเอนก ชื่นใจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวเชิญต้อนรับ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ที่ โรงแรมพะเยาเกทเวย์  อ.เมืองพะเยา ทั้งนี้การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ มีกิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง เพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยจากพืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อยกระดับสินค้าอาหารปลอดภัย สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

โดยมีกำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์  โดยมีเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพะเยาเชียงรายแพร่และน่านเข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 100 คน โดยการฝึกอบรม มีทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน 3 แห่งประกอบด้วย ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำสวนลำไยบ้านต๊ำ ที่โรงงานครีมมะขามแม่แสงดี และที่โรงงานขนมจีนยายหม่อม


แชร์ข่าวพะเยา