โรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นางสาววรกมล อยู่นาค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะกลุ่มตรวจสอบภายใน  เข้าตรวจสอบภายใน ด้านงบการเงิน ด้านพัสดุ และ ด้านการบริหารงาน เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูล และรายงานทางการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเชื่อถือ ณ ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา