เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน

แชร์ข่าวพะเยา

      นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา  ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด จัดขึ้น ที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32 ค่ายพระยางำเมือง  อำเภอเมืองพะเยา  เป็นตามนโยบายของรัฐบาล  โดยได้ให้ความสำคัญกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนแก้ไขเพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง และเพื่อให้สังคมเกิดความปลอดภัย และสงบสุข กระทรวงยุติธรรม จึงได้มีนโยบายให้กรมคุมประพฤติ จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด รูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินในพื้นที่จังหวัด นำร่องประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย และพิจิตร มาตั้งแต่ปี 2563

    โดยร่วมกับสำนักงาน ปปส.ภาค กรมการปกครอง สาธารณสุขภาคีเครือข่าย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ผลปรากฏว่า มีผู้ผ่านการบำบัดสามารถหยุดเกี่ยวข้องยาเสพติด ได้ถึงร้อยละ 80 จึงมีการขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในปี 2564 โดยการนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 54 คน หลักสูตร 12 วันแบ่งเป็นอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวน 9 วัน และจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะอาชีพ 3 วัน เน้นให้ได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพจิตใจ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก การควบคุมตนเอง ให้มีทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม เป็นการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกระทำผิดซ้ำอีก


แชร์ข่าวพะเยา