คณะ ICT เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-NCON 2021

แชร์ข่าวพะเยา

         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and the 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering.” ร่วมกับ 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฯ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

การประชุมวิชาการในครั้งนี้มีบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 100 บทความจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมาเป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษ (keynote speaker) ได้แก่ Professor Minoru Okada, Ph.D. Nara Institute of Science and Technology, JAPAN, รองศาสตราจารย์ ดร.จารุรงค์ ตันติบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Professor Ilsun You, Ph.D. Soonchunhyang University, KOREA และ รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย มหาวิทยาลัยพะเยา ในหัวข้อ “A fantastic opportunity to network with like-minded professionals from around the world” ซึ่งสถาบันที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-NCON 2022 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565


แชร์ข่าวพะเยา