NT พะเยาร่วมงานโครงการ Smart Digital Prime

แชร์ข่าวพะเยา

3  มีนาคม 2564  นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดด้านบริการ  ร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Smart Digital Prime ระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดย น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และ รก.กจญ. กับ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี Information and Technology (ICT)

ให้กับบุคลากรทางการศึกษา เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้รับประโยชน์และนำมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจริง เป็นรากฐานพัฒนาบุคลากรนำประเทศสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและเกิดผลสัมฤทธิ์การเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ค่านิยมของอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป ณ เอ็นที สำนักงานแจ้งวัฒนะ


แชร์ข่าวพะเยา