สหกรณ์ จ.พะเยาจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้งานสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยาจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์งานสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2564 ณ บ้านตุ่นใต้ อำเภอเมืองพะเยา

วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์งานสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2564 โดย นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ บ้านตุ่นใต้ อำเภอเมืองพะเยา ซึ่งนายพิพัฒ สัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ว่า เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์แก่นักเรียน สามารถนำไปปรับใช้ในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การดำเนินชีวิต และชุมชน ต่อไป

     และมีเจ้าหน้าที่ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 5 และสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่เป็นกรรมการนักเรียน ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 165 คน ร่วมกิจกรรม เช่น การร่วมฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐานภายในบ้านตุ่นใต้ อาทิ ฐานโคกหนองนา ฐานธรรมมาสน์โบราณ ฐานการออม เพื่อเรียนรู้หลักการสหกรณ์ รวมทั้งกิจกรรมประดิษฐ์โคมล้านนาเป็นการเสริมสร้างสมาธิและความสามัคคีและร่วมมือกันภายในกลุ่ม กิจกรรมแจกของรางวัลประมวลกิจกรรมตลอดทั้งวัน ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด


แชร์ข่าวพะเยา